Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 22/04/2021 00:00:00

CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 LÀ MỘT SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN VÀ TOÀN DÂN TA.

 BÀI TUYÊN TRUYÊN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2025

 

Kính thưa: toàn thể nhân dân xã Hợp Thành.

Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

       Đặc biết cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý ngĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid – 19, tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại và công nghệ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn ra gay gắt, tìm ẩn nhiều nguy cơ nhân tố bất ổn mới, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

      Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân theo hiến pháp năm 2013. Luật tổ chức Quốc hội năm 2015 ( vừa được bổ xung một số điều theo luật số 65/2020/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015 đã và đang đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu yêu tú, đại dện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội – Cơ quan quyền lực cao nhất; các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp – Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                 Hợp Thành, ngày 22 tháng 4 năm 2021

                                                          Duyệt tin bài:  Phó chủ tịch

 

 

                                                                      Lê Văn Chung

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 22/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 LÀ MỘT SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN VÀ TOÀN DÂN TA.

 BÀI TUYÊN TRUYÊN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2025

 

Kính thưa: toàn thể nhân dân xã Hợp Thành.

Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ xung phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

       Đặc biết cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý ngĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid – 19, tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại và công nghệ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn ra gay gắt, tìm ẩn nhiều nguy cơ nhân tố bất ổn mới, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

      Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân theo hiến pháp năm 2013. Luật tổ chức Quốc hội năm 2015 ( vừa được bổ xung một số điều theo luật số 65/2020/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2015 đã và đang đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu yêu tú, đại dện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội – Cơ quan quyền lực cao nhất; các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp – Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                 Hợp Thành, ngày 22 tháng 4 năm 2021

                                                          Duyệt tin bài:  Phó chủ tịch

 

 

                                                                      Lê Văn Chung