Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137503

Xã Hợp Thành phát động XD xã nông Thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu

Ngày 07/04/2022 00:00:00

Thứ 7 ngày 09 tháng 4 năm 2022 Đảng ủy xã Hợp Thành BCĐ xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu năm 2022

 Kính thưa cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩ.

Thưa toàn thể nhân dân, từ khi Hợp Thành được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 đến nay, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2022.

Ngày 09 tháng 4 năm 2022 Đảng ủy, BCĐ xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu xã hợp Thành ban hành kế hoạch triển khai tháng cuộc vận động” Ngày thứ & tình nguyện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022.

Để kế hoạch triển khai đạt kết quả tốt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2022. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Hợp Thành đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu với các nội dung cụ thể như sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người dân phải cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân bảo vệ và kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện đại hoá nông thôn; vận động các hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây hầm bioga; tích cực trồng hoa, cây xanh; ủng hộ việc thu gom và xử lý rác thải đúng quy định; đăng ký và sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân; tham gia vận động gia đình, người thân mua bảo hiểm y tế.

Năm là: Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận các đoạn đường tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành quyết tâm chung sức, chung lòng xây dựng NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng, quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng thành công thôn kiểu mẫu vào năm 2022, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh.

                                                                                 Ban VHTT xã

 

 

Xã Hợp Thành phát động XD xã nông Thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu

Đăng lúc: 07/04/2022 00:00:00 (GMT+7)

Thứ 7 ngày 09 tháng 4 năm 2022 Đảng ủy xã Hợp Thành BCĐ xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu năm 2022

 Kính thưa cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩ.

Thưa toàn thể nhân dân, từ khi Hợp Thành được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 đến nay, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2022.

Ngày 09 tháng 4 năm 2022 Đảng ủy, BCĐ xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu xã hợp Thành ban hành kế hoạch triển khai tháng cuộc vận động” Ngày thứ & tình nguyện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022.

Để kế hoạch triển khai đạt kết quả tốt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2022. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Hợp Thành đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu với các nội dung cụ thể như sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người dân phải cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân bảo vệ và kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện đại hoá nông thôn; vận động các hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây hầm bioga; tích cực trồng hoa, cây xanh; ủng hộ việc thu gom và xử lý rác thải đúng quy định; đăng ký và sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân; tham gia vận động gia đình, người thân mua bảo hiểm y tế.

Năm là: Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận các đoạn đường tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Thành quyết tâm chung sức, chung lòng xây dựng NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng, quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng thành công thôn kiểu mẫu vào năm 2022, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh.

                                                                                 Ban VHTT xã